Algemene voorwaarden

Algemeen

Administratiekantoor Buiteman, gevestigd te 6021 NM Budel aan de Esdoorn 15, is een administratiekantoor in de ruimste zin van het woord.

Artikel 1

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de Administratiekantoor Buiteman heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen: - de opdrachtgever: de wederpartij, die de hulp inroept van Administratiekantoor Buiteman; - de opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Administratiekantoor Buiteman te bepalen werkzaamheden die door Administratiekantoor Buiteman verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dat dient te geschieden.

Strekking

Artikel 2

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Administratiekantoor Buiteman in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van Administratiekantoor Buiteman (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren betreffende vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, evenals alle handelingen en verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht - dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de Administratiekantoor Buiteman gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Administratiekantoor Buiteman de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

Verplichtingen Administratiekantoor Buiteman

Artikel 4

a. Administratiekantoor Buiteman is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover dat, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. b. Administratiekantoor Buiteman zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Administratiekantoor Buiteman frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan Administratiekantoor Buiteman tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Vertrouwelijk

Artikel 6

Administratiekantoor Buiteman verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. Administratiekantoor Buiteman is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien Administratiekantoor Buiteman aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

Samenwerking met derden

Artikel 7

a. Administratiekantoor Buiteman kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
b. Administratiekantoor Buiteman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen Administratiekantoor Buiteman

Artikel 8

a. Administratiekantoor Buiteman is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Administratiekantoor Buiteman of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
b. Administratiekantoor Buiteman is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Administratiekantoor Buiteman slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
c. Elke aansprakelijkheid van Administratiekantoor Buiteman vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waar voor uitstel is verleend.
d. Elke aansprakelijkheid van Administratiekantoor Buiteman vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Administratiekantoor Buiteman niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever Administratiekantoor Buiteman niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever Administratiekantoor Buiteman daarbij betrokken heeft.
e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Administratiekantoor Buiteman is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door Administratiekantoor Buiteman afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht heeft op een uitkering.

Tekortkomingen opdrachtgever

Artikel 9

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Administratiekantoor Buiteman het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is Administratiekantoor Buiteman daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Beëindiging door opdrachtgever

Artikel 10

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat Administratiekantoor Buiteman de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
d. De aan Administratiekantoor Buiteman gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/beëindiging door Administratiekantoor Buiteman

Artikel 11

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschorting- of ontbindingsbevoegdheid heeft Administratiekantoor Buiteman, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens Administratiekantoor Buiteman met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn diensten op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan Administratiekantoor Buiteman toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
e. indien Administratiekantoor Buiteman gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is Administratiekantoor Buiteman ten opzichte van opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering

Artikel 12

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Administratiekantoor Buiteman geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan Administratiekantoor Buiteman, evenals de levering door Administratiekantoor Buiteman aan opdrachtgever, op door Administratiekantoor Buiteman te bepalen wijze en in een door Administratiekantoor Buiteman te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is Administratiekantoor Buiteman bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Administratiekantoor Buiteman.

Retentierecht

Artikel 13

a. Opdrachtgever en Administratiekantoor Buiteman komen uitdrukkelijk overeen dat Administratiekantoor Buiteman bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, evenals aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Administratiekantoor Buiteman in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht

Artikel 14

a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft Administratiekantoor Buiteman het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op Administratiekantoor Buiteman de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke Administratiekantoor Buiteman voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door Administratiekantoor Buiteman te worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
f. Bij beëindiging van de overmacht brengt Administratiekantoor Buiteman ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna Administratiekantoor Buiteman de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 15

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Administratiekantoor Buiteman vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
b. Administratiekantoor Buiteman doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

Declaratie

Artikel 16

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Reclamering

Artikel 17

a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij Administratiekantoor Buiteman te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
b. Administratiekantoor Buiteman deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
c. Indien partijen niet binnen 2 maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen 1 maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 2 maanden het geschil voor te leggen aan het Geschillencollege.
d. Reclames inzake door Administratiekantoor Buiteman verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
e. Reclames inzake door Administratiekantoor Buiteman aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom

Artikel 18

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Administratiekantoor Buiteman afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Administratiekantoor Buiteman, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma's, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Administratiekantoor Buiteman voorbehouden.

Betaling

Artikel 19

a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, op een door Administratiekantoor Buiteman aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan Administratiekantoor Buiteman daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat Administratiekantoor Buiteman gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan Administratiekantoor Buiteman verschuldigd alle door Administratiekantoor Buiteman gemaakte gerechtelijke kosten. Indien Administratiekantoor Buiteman derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt, direct dan wel indirect eveneens aan Administratiekantoor Buiteman verschuldigd.
d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal Administratiekantoor Buiteman gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Administratiekantoor Buiteman op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Administratiekantoor Buiteman op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
f. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op Administratiekantoor Buiteman openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Administratiekantoor Buiteman.

Geschillen

Artikel 20

a. Alle geschillen, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
b. Op alle, onder deze algemene voorwaarden gesloten, opdrachten tussen Administratiekantoor Buiteman en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Bel ons

0495 - 729 139